top-button

ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ

Benefits

1
สามารถกําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย และความปลอดภัยในการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน รวมถึงสามารถปรับปรุงนโยบายเพื่อปกป้องสุขภาพและ สิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการนําเศษโลหะมาใช้ประโยชน์
2
สามารถสร้างความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่การนําเศษโลหะมาใช้ประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน รวมถึงผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้แนวทาง BAT/BEP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3
สามารถนําโรงงานต้นแบบที่ได้ไปต่อยอดขยายผล และเผยแพร่องค์ความรู้การประยุกต์ใช้แนวทาง BAT/BEP สําหรับปรับปรุงและพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานหลอมเศษโลหะในประเทศไทย