โรงเก็บกากส่งกากอุตสาหกรรมกำจัดอย่างถูกต้องตัวอย่างการนำ BAT/BEP มาใช้ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมการจัดการเศษโลหะ4ผูใช้ (User)เศษโลหะรีไซเคิลก๊าซกากของเสียจากกระบวนการ3โรงงานปลายน้ำ (Downstream industries)เหล็กแผ่นกระบวนการประกอบรถยนต์เหล็กเส้นเครื่องแปรรูปเป็นเหล็กเส้นคัดแยก / รีไซเคิลPre-combustion / Primary measures1ผู้รวบรวมคัดแยกและผู้ค้าเศษโลหะ(Scrap metal collectors and dealers)สิ่งปนเปื้อนเหล็กโลหะโกดังเก็บรวบรวมเศษโลหะ2โรงหลอมเศษโลหะ (Scrap metal recycling facilities)ก๊าซดีผลิตภัณฑโลหะกึ่งสำเร็จรูป1เครื่องบดย่อยวัสดุ 7หอลดอุณหภูมิ8การดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์9ถุงกรองดักฝุ่น6เตาหลอมโลหะ& ห้องเผาซ้ำ3เครื่องล้างทำความสะอาดวัสดุด้วยน้ำ4เครื่องคัดแยกของแข็งด้วยความถ่วงจำเพาะ5เครื่องคัดแยกวัสดุด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า2เครื่องคัดแยกสิ่งปนเปื้อนด้วยลม& ไซโคลนก๊าซเสีย