top-button
ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะชวนให้ข้อมูลสำหรับการพัฒนาการส่งเสริมการนำ BAT/BEP ไปใช้ และรับของที่ระลึกจากโครงการ
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565

โครงการฯ ได้มอบหมายให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับปรับปรุงฐานข้อมูลห่วงโซ่การรีไซเคิลเศษโลหะของไทยให้เป็นปัจจุบัน (สำรวจครั้งแรกเมื่อต้นปี 2563) ดำเนินงานทบทวนและตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อยกร่างมาตรการการบริหารจัดการส่งเสริมการนำ BAT/BEP ไปใช้ฯ และตรวจสอบว่า มีกฎหมายที่ไม่เอื้อให้เกิดกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือขัดขวางผู้ประกอบการหรือไม่ ตลอดจนเสนอแนวทางที่จะสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถลดมลพิษเพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายได้ง่ายขึ้น รวมถึงวิธีการอื่นใดที่จะเป็นแรงจูงใจด้านเศรษฐศาสตร์ อาทิ วิธีการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น โดยข้อมูลที่ได้รับทั้งหมดจะถูกนำไปประมวลผลและวิเคราะห์ เพื่อกำหนดนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม โปรดเลือกตอบกลุ่มที่ตรงกับหน่วยงานของท่านได้แก่

กลุ่ม A - ผู้รับซื้อของเก่าและเศษโลหะ (click)

กลุ่ม B - โรงหลอม หล่อ และรีดโลหะ (click)

กลุ่ม C - โรงรีด/แปรรูปโลหะ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องซึ่งใช้โลหะเป็นส่วนประกอบ (click)

กลุ่ม D -ผู้จำหน่ายและผู้ใช้โลหะ (click)

กลุ่ม E -หน่วยงานภาครัฐ สถาบันวิชาการ และองค์กรพัฒนาเอกชน (click)


จึงขอเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ กรอกแบบสอบถามเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2565 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับข้อมูลจากหน่วยงานของท่าน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ นายอาทิตย์ บุญจินดาทรัพย์ และ นางสาวสุธิดา บุญจินดาทรัพย์ นักวิจัยของโครงการ โทรศัพท์ 08 3685 1335 หรือ 08 1319 6526 เป็นผู้ประสานงาน

หมายเหตุ โครงการฯ จะสุ่มแจกของที่ระลึก อาทิ หมวก ร่ม กระเป๋า เสื้อยืด ฯลฯ ให้กับผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละกลุ่ม กลุ่มละ 10 รางวัล