top-button
โครงการฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการงาน 'ก้าวพอดี 2565' พลิกโฉมประเทศไทยก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565

วันนี้ (22 กันยายน 2565) โครงการฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ เผยแพร่ผลงานขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ร่วมกับหน่วยงานสหประชาชาต่างๆ ในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน 'ก้าวพอดี 2565' พลิกโฉมประเทศไทยก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน (A Bright Leap Forward 2022: Transforming Thailand towards Sustainable Growth) ระหว่างวันที่ 22 - 25 กันยายน 2565 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นเจ้าภาพในการจัดงานโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17 ข้อ (Sustainable Development Goals :SDGs) เข้าร่วม เช่น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) เป็นต้น