top-button
งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ "Green Scrap Metal Thailand 2023: Change for the Better"
วันที่ 02 มีนาคม พ.ศ. 2566

ผ่านพ้นไปแล้ว สำหรับงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ “Green Scrap Metal Thailand 2023: Change for the Better” ซึ่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) และองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) ได้จัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ “Green Scrap Metal Thailand 2023: Change for the Better” ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Carmela Centeno ซึ่งทำหน้าที่ผู้จัดการโครงการ ณ สำนักงานใหญ่องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ กรุงเวียนนา (UNIDO HQ) กล่าวขอบคุณในความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและภาคอุตสาหกรรมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) พร้อมด้วย นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหารกระทรวงฯ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาและประชาชน เข้าร่วมงาน จำนวน 208 คน และผ่านโปรแกรม Zoom จำนวน 67 คน

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีมอบรางวัลและประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะที่ได้คะแนนสูงสุดของชุดวิชาที่ 1-19 ประจำปี 2565 การเสวนา “Change for the Better in Action: จากมาตรการการจัดการเศษโลหะ สู่การปฏิบัติจริง” โดย

* ดร.ธารกมล ถาวรพานิช วิศวกรโลหการชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกำกับการดำเนินโครงการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

* ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

* นางพณิตชนันท์ ชื่นอารมณ์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด

* นายกิตติศักดิ์ ลัทธิกุล ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ปัญญารักษา จำกัด

* นายพิเชษฐ์ พุทธบริวาร ผู้จัดการส่วนอาวุโส-ผลิตเหล็กแท่ง บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานระยอง (SCSC)

* นายวิโรจน์ โรจน์วัฒนชัย ผู้อำนวยการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ผู้ดำเนินรายการ


และกิจกรรมการตัดสินประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “Greening the Scrap Metal for the Better Changes” รอบชิงชนะเลิศ

รางวัลชนะเลิศ และรางวัล Popular Vote ได้แก่ ชื่อภาพ “ขุมทรัพย์ในกองเหล็ก” โดย นายพัดยศ วิเศษสิงห์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ชื่อภาพ “โปรดรีไซเคิล” โดย นายสราวุฒิ เสถียรธีราภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ชื่อภาพ “ปลอกเพื่อเปลี่ยน” โดย ทีม STELLA-TALES ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

รางวัลชมเลย ได้แก่ ชื่อภาพ “เหล็กหลังโรงเรียน” โดย เด็กหญิงภรภัทร วัฒนะโรจน์ โรงเรียนสวนลุมพินี และ ชื่อภาพ “เปลี่ยนโลกด้วยมือเรา” โดย เด็กชายพบธรรม นุสิทธิ์รัมย์ โรงเรียนวัดสระบัว  

  

นอกจากนี้ยังมีการนิทรรศการของหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา อาทิ

* การตรวจวัดสารไดออกซิน จาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

* “คลีนิคโรงหลอม” สำหรับให้คำปรึกษากับภาคอุตสาหกรรม จาก สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

* ฐานข้อมูลโซ่อุปทานเศษโลหะของไทยในปัจจุบัน จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

* หลักสูตรฝึกอบรมด้านการนำ BAT/BEP ไปใช้ในการจัดการโซ่อุปทานของเศษโลหะ

* การให้กู้ยืมเพื่อสิ่งแวดล้อม จาก ธนาคารกรุงไทย

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาติดตามข่าวสาร และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโครงการได้ที่ https://unido66.dpim.go.th