top-button
การอบรมหลักสูตรสำหรับโรงหลอมเศษโลหะและโรงงานที่ใช้โลหะเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์

รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม

แนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุด (BAT) และแนวการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด (BEP) เพื่อลดการปลดปล่อยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน

ประเภทปลดปล่อยโดยไม่จงใจ (U-POPs) จากแหล่งกำเนิดประเภทอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ ภายใต้การดำเนินโครงการ

Greening the Scrap Metal Value Chain through Promotion of BAT/BEP to Reduce U-POPs Releases from Recycling Facilities


ชื่อหลักสูตร

แนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุดและแนวการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด (BAT/BEP) เพื่อลดการปลดปล่อยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานประเภทปลดปล่อยโดยไม่จงใจ (U-POPs) ในอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะและอุตสาหกรรมที่ใช้โลหะในกระบวนการผลิต

หลักการและเหตุผล

อนุสัญญาสตอกโฮล์มระบุให้สารมลพิษที่ตกค้างยาวนานประเภทปลดปล่อยโดยไม่จงใจ (U-POPs) ได้แก่ สารไดออกซินและฟิวแรน เป็นสารพิษร้ายแรงที่จำเป็นต้องถูกลด/เลิก อุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เป็นตัวการปล่อยสารมลพิษประเภทปลดปล่อยโดยไม่ตั้งใจนี้ องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) จึงได้แนะนำแนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุด (BAT) และแนวการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด (BEP) ในการจัดการเศษโลหะ การเตรียมวัตถุดิบ และการหลอม เพื่อลดการปล่อย UPOPs จากอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ

การฝึกอบรมนี้ จัดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานประเภทปลดปล่อยโดยไม่จงใจ (U-POPs) ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กฏหมาย ข้อบังคับ แผนการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง และการจัดการกับเศษโลหะในห่วงโซ่อุปทานตามยุทธศาสตร์การผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยจะอภิปรายถึงคุณสมบัติเฉพาะของอุตสาหกรรมหลอมโลหะ รวมทั้งนำเสนอแนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุดที่มีอยู่และแนวการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด(BAT/BEP) ที่จะช่วยลด/เลิกการปล่อยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานประเภทปลดปล่อยโดยไม่ตั้งใจ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของแนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุดและแนวการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด (BAT/BEP) และสามารถนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะได้

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงความเป็นพิษของไดออกซินและฟิวแรนซึ่งเป็นสารก่อกลายพันธุ์ควบคู่กับการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทางเคมีของสารเคมีนี้

4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในแนวคิดเทคโนโลยีสะอาดและทราบถึงประโยชน์ของการปล่อยของเสียอุตสาหกรรมในปริมาณน้อย ภายใต้บริบทของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

รับจำนวน 100 คน ต่อ 1 ชุดวิชา

ไม่มีค่าใช้จ่าย / ฟรีอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม

วิธีการฝึกอบรม

การบรรยายโดยวิทยากร การอภิปรายกลุ่มและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการรับชมวีดิทัศน์ในห้องฝึกอบรม (Onsite)

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2566 (รายละเอียดและกำหนดการ คลิกที่นี่)

กลุ่มเป้าหมาย

สำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ โรงหลอมโลหะ และโรงงานที่ใช้โลหะเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

การรับประกาศนียบัตร

- กรมอุตสาหกรรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จะมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์เป็นรายชุดวิชา

- ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านเกณฑ์การรับประกาศนียบัตรต้องเข้ารับการอบรมตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละชุดวิชา

- ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีผลประเมินการเรียนรู้หลักการฝึกอบรม (Post-test) ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 75

สถานที่จัดการฝึกอบรม

ห้องประชุมอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

40 ซ.ฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานประเภทปลดปล่อยโดยไม่จงใจ (U-POPs) ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของสารไดออกซินและฟิวแรน กฏหมาย ข้อบังคับ แผนการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง และการจัดการกับเศษโลหะในห่วงโซ่อุปทานตามยุทธศาสตร์การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมทั้งได้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุดและแนวการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด (BAT/BEP) ซึ่งจะช่วยลด/เลิกการปล่อยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานประเภท ปลดปล่อยโดยไม่จงใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการลงทะเบียน

1. คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน

2. กรอกข้อมูลส่วนตัว (ชื่อ / หมายเลขโทรศัพท์ / อีเมล์ / หน่วยงาน)

3. เลือกชุดวิชา (MODULE) ที่ต้องการสมัคร (เลือกได้มากกว่าหนึ่ง)

4. ติดตามอีเมล์จากผู้จัด greenscrapmetalthailand@gmail.com