top-button
ขยายระยะเวลากิจกรรม การประกวดภาพถ่าย “โครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน”
วันที่ 08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

การประกวดภาพถ่าย “โครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน” 

โครงการส่งเสริมการนำแนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุดและแนวการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดมาใช้ลดการปลดปล่อยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานประเภทปลดปล่อยโดยไม่จงใจจากโรงงานหลอมโลหะผ่านการปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานของเศษโลหะให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ดำเนินงานร่วมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด "Greening the Scrap Metal for the Better Changes" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

1. หัวข้อที่ใช้ในการประกวด

โครงการฯ มุ่งเน้นในการส่งเสริมการนำแนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุด (Best Available Techniques: BAT) และแนวการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด (Best Environmental Practices: BEP) มาใช้ลดการปลดปล่อยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานประเภทปลดปล่อยโดยไม่จงใจ (U-POPs) จากโรงงานหลอมโลหะผ่านการปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานของเศษโลหะให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับมลพิษที่เกิดในอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปปรับปรุงกระบวนการผลิต ซึ่งนอกจากจะได้ประโยชน์ในเรื่องการลดมลพิษแล้ว ยังช่วยในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและประหยัดพลังงานอีกด้วย ทั้งนี้ การลด U-POPs ที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานของเศษโลหะ ไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องเฉพาะในโรงงานเท่านั้น แต่การลดสารมลพิษนี้สามารถเริ่มจากตัวเราได้ โดยการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตั้งแต่ต้นทาง ลดสารปนเปื้อนก่อนเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ซึ่งเป็นการช่วยลดแหล่งกำเนิดของ U-POPs ได้ จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาที่สนใจ ร่วมถ่ายทอดมุมมอง เรื่องราว ประสบการณ์ที่สะท้อนถึง แนวคิด "Greening the Scrap Metal for the Better Changes" ผ่านภาพถ่ายพร้อมคำบรรยายภาพ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ทั้งนี้ สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืนได้ที่ https://unido66.dpim.go.th หรือ Youtube Channel :: Green scrap metal project

2. กติกาและเงื่อนไขการส่งภาพเข้าประกวด

2.1 ผู้เข้าประกวดต้องเป็นนักเรียน นักศึกษา ที่มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนา หรือศึกษาอยู่ในประเทศไทย

2.2 สามารถส่งผลงานแบบบุคคลหรือแบบทีม (ทีมละไม่เกิน ๓ คน) จำนวน 1 ภาพถ่าย

2.3 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “Greening the Scrap Metal for the Better Changes” พร้อมเขียนคำบรรยายภาพไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร

2.4 ความละเอียดของภาพขนาดไม่ต่ำกว่า 1,200 x 1,800 พิกเซล พร้อมส่งไฟล์ภาพในรูปแบบของไฟล์มาตรฐาน นามสกุล JPEG เท่านั้น

2.5 เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล กล้องโทรศัพท์มือถือ โดรน หรือ สแกนจากฟิล์ม โดยไม่จำกัดเทคนิควิธีการถ่ายภาพ รวมทั้งสามารถปรับแต่งแสง สีได้ตามความเหมาะสม แต่ไม่อนุญาตให้ตัดต่อ ลบ เพิ่ม ในรายละเอียดของภาพ รวมถึงต้องไม่เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงที่ปรากฏในภาพ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการผู้ตัดสิน ซึ่งอาจสามารถเรียกให้ส่งไฟล์ภาพต้นฉบับเพื่อตรวจสอบ ในกรณีเกิดข้อสงสัย

2.6 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตนเอง และไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

2.7 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากที่อื่นมาก่อน ไม่เคยตีพิมพ์หรือ เผยแพร่ในนิตยสาร หนังสือ หรือ ไม่เป็นภาพที่ขายใน Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งภาพสีและภาพขาวดำ

2.8 กรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดปรากฏใบหน้าบุคคลซึ่งสามารถระบุตัวตนบุคคลในภาพได้ผู้ส่งผลงานจะต้องแนบเอกสารยินยอมให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

2.9 ไฟล์ภาพถ่ายทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมของผู้ส่งผลงานและกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดย กพร. ขอสงวนสิทธิในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์หรือลดทอนเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ตอบแทนทั้งสิ้น

2.10 กรณีส่งเอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ได้ทันที

2.11 ผู้เข้าประกวดที่เข้ารอบ 5 ภาพสุดท้ายต้องเข้าร่วมนำเสนอผลงานของตนเอง ภาพละไม่เกิน 5 นาที เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินคะแนนของคณะกรรมการ โดยจะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในงาน Green Scrap Metal Thailand 2023 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

2.12 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตอบปัญหาข้อสงสัยใดๆ และการตัดสินของคณะกรรมการไม่สามารถโต้แย้งได้

3. รางวัลการประกวด

3.1 ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในงาน Green Scrap Metal Thailand 2023 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

3.2 รางวัลการประกวด แบ่งออกเป็น 5 รางวัล ดังนี้

• รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล จำนวน 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

• รางวัลชมเชย เงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 2 รางวัล

4. เกณฑ์การตัดสินภาพถ่าย

4.1 ภาพถ่ายสะท้อนให้เห็นถึงหัวข้อ “Greening the Scrap Metal for the Better Changes” โดยสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืนได้ที่ https://unido66.dpim.go.th หรือ Youtube Channel :: Green scrap metal project

4.2 แนวคิด/ความหมายของภาพสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด (พิจารณาจากคําบรรยายใต้ภาพ)

4.3 ภาพถ่ายที่สามารถเสริมสร้างความตระหนักและสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญในการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืนเพื่อลดการปลดปล่อยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานประเภทปลดปล่อยโดยไม่จงใจ (U-POPs) ออกสู่สิ่งแวดล้อม

4.4 ภาพถ่ายสามารถสะท้อนมุมมองของผู้ถ่ายภาพในเชิงสร้างสรรค์ มีคุณค่าและความงามในเชิงศิลปะ

4.5 การตัดสินรอบที่ 1 เพื่อเข้ารอบ 5 ภาพสุดท้าย จะตัดสินโดยผู้จัดงานและมีเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้

4.6 การตัดสินในรอบชิงชนะเลิศ จะนับคะแนนใหม่และตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่รวมคะแนนตัดสินในรอบที่ 1 โดยเกณฑ์การตัดสินรอบชิงชนะเลิศ 100 คะแนน มีดังนี้

5. วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด

สามารถส่งผลงานผ่านทาง Google Form Link https://forms.gle/JpnmuUPDHLpS62JJ7 พร้อมแนบไฟล์ภาพถ่าย และรายละเอียดผลงานดังนี้

5.1 ไฟล์ภาพ นามสกุล JPEG ขนาดไม่ต่ำกว่า 1,200 x 1,800 พิกเซล

5.2 ชื่อภาพและคําบรรยายภาพไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร ซึ่งต้องระบุ ชื่อภาพ, สถานที่ที่ถ่ายภาพ, คำบรรยายถึงแนวคิดเกี่ยวกับภาพ

5.3 ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษาและหมายเลขโทรศัพท์สําหรับติดต่อ ของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

5.4 เอกสารแสดงความยินยอมให้เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม (Link ดาวน์โหลด https://1drv.ms/b/s!AjDNWe5pWajPgpY3eeIM_jh6QJwcvg)

5.5 เอกสารแสดงความยินยอมให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล ตามกติกาและเงื่อนไขการส่งภาพเข้าประกวด (ถ้ามี)

(Link ดาวน์โหลด https://unido66.dpim.go.th/api/uploads/1667533733016_2022-11-02แบบฟอร์มยินยอมให้ใช้ภาพถ่ายเอกสารข้อ5-5.docx)

6. กำหนดการส่งผลงาน

การเปิดรับสมัคร วันนี้ - 10 กุมภาพันธ์ 2566

กำหนดส่งผลงาน ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.00 น.

ประกาศผล ผู้ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

นำเสนอผลงาน และประกาศผลพร้อมมอบรางวัล วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

7. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

หน่วยงานบริหารโครงการ (PMU U-POPs)

ชั้น 6 กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

เลขที่ 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 02 430 6842 ต่อ 4241 หรือ 098 656 4866 อีเมล: GreenScrapMetalThailand@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------