top-button
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาสรุปผลการดำเนินโครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

โครงการ Greening the Scrap Metal Value Chain through Promotion of BAT/BEP to Reduce U-POPs Release from Recycling Facilities ซึ่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ที่ดำเนินการร่วมกับภาครัฐและเอกชน โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักเกี่ยวกับสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน ส่งเสริมการนำแนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุดและแนวการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด (BAT/BEP) มาใช้ในกระบวนการรีไซเคิลเศษโลหะ การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาศักยภาพในการจัดการโซ่อุปทานของเศษโลหะอย่างเหมาะสมให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะจัดงานสัมมนาสรุปผลการดำเนินโครงการ ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ ห้องพญาไท 1-2 ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพมหานคร

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การนำเสนอผลการดำเนินโครงการในรอบ 6 ปี พิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ และ การเสวนาวิชาการ เรื่อง "BAT/BEP in Global Movement" โดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทย อิตาลี ญี่ปุน และองค์กรระหว่างประเทศ

โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.00 น. ได้โดย Scan QR code

หรือ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE7_sbYAI5i_jtKteCXVU4b-wZUAhorfWWQsDEcfGrGMAzQg/viewform


และหากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณพุฒิพงศ์ มานวิโรจน์ โทร 0 2950 1200 - 1 หรือ 08 1914 5853