top-button

องค์ประกอบของโครงการ

Project Component

1
สนับสนุนการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบของกฎหมาย พัฒนาปรับปรุงนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในห่วงโซ่การนําเศษโลหะมาใช้ประโยชน์ที่สอดคล้องกับข้อกําหนดในอนุสัญญาสตอกโฮล์ม
2
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับสาร U-POPs และแนวคิด BAT/BEP รวมถึงปรับปรุง และพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการเศษโลหะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านทางการฝึกอบรมเทคนิคลดการปลดปล่อยสาร U-POPs แก่ผู้ปฏิบัติงาน
3
นําร่องการประยุกต์ใช้เทคนิค BAT/BEP ในการพัฒนาโรงงานหลอมเศษโลหะต้นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดการเกิดและปลดปล่อยมลพิษ รวมถึงทําให้กระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น