top-button
วันที่ 28 พฤษภาคม 2567
โครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืนขอบคุณหน่วยงานพันธมิตรที่ร่วมขับเคลื่อนจนประสบความสำเร็จ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 21 พฤษภาคม 2567
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาสรุปผลการดำเนินโครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566
การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานในโรงงานหลอมเศษโลหะ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 12 ตุลาคม 2566
โครงการฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการงาน Sustainability Expo 2023 (SX 2023)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 01 กันยายน 2566
คณะทำงานโครงการร่วมศึกษาดูงานการประยุกต์ใช้ BAT/BEP ในการรีไซเคิลเศษโลหะ ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 23 สิงหาคม 2566
เทรนด์โลกให้ความสำคัญกับการรีไซเคิล เราดำเนินการรับมืออย่างไรเพื่อเพิ่มส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมไทย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 16 สิงหาคม 2566
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนา "รีไซเคิลดีไม่มี U-POPs : กฎหมายและสิทธิประโยชน์" ในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 15 สิงหาคม 2566
การประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็น (Consultation) เกี่ยวกับร่างนโยบายเพื่อการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 09 มิถุนายน 2566
โครงการ Green Scrap Metal Thailand จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ สถาบันการศึกษา และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 16 พฤษภาคม 2566
อบรมฟรี 3 วัน พร้อมดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการ!! สำหรับบุคลากรภาครัฐ ภาคการศึกษา หน่วยงานวิจัย และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ชุดวิชาที่ 5 เทคนิคการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์สารมลพิษ U-POPs
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 02 พฤษภาคม 2566
อบรมฟรี!! หลักสูตรสำหรับบุคลากรภาครัฐ ภาคการศึกษา หน่วยงานวิจัย และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ชุดวิชาที่ 4 การจัดการกับ U-POPs ในอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 29 มีนาคม 2566
โครงการฯ จัดการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับโรงหลอมเศษโลหะและโรงงานที่ใช้โลหะเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 15 มีนาคม 2566
กลับมาอีกครั้ง!! หลักสูตรการอบรมฟรี พร้อมแจกใบประกาศ หลักสูตรสำหรับโรงหลอมเศษโลหะและโรงงานที่ใช้โลหะเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 07 มีนาคม 2566
การคัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 02 มีนาคม 2566
งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ "Green Scrap Metal Thailand 2023: Change for the Better"
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายภายใต้แนวคิด "Greening the Scrap Metal for the Better Changes"
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2566
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ Green Scrap Metal Thailand 2023: Change for the Better ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 25 มกราคม 2566
เปิดแล้วค่ะ!!! อบรมฟรี หลักสูตรสำหรับบุคลากรภาครัฐ ภาคการศึกษา หน่วยงานวิจัย และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 05 มกราคม 2566
เปิดแล้วค่ะ!!! อบรมฟรี หลักสูตรสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ โรงหลอมโลหะ และโรงงานที่ใช้โลหะเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
คณะทำงานโครงการร่วมศึกษาดูงานการประยุกต์ใช้ BAT/BEP ในการรีไซเคิลเศษโลหะ ณ ประเทศญี่ปุ่น
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หน้าที่ 
 จาก 3 หน้า