top-button
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนา "รีไซเคิลดีไม่มี U-POPs : กฎหมายและสิทธิประโยชน์"
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ "Green Scrap Metal Thailand 2023: Change for the Better"
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ "Green Scrap Metal Thailand 2021: ONE FUTURE TOGETHER"
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน Pre-Event สัมมนาออนไลน์ "ระดมสมอง เจาะพฤติกรรมเบื้องหลัง สู่เส้นทางป้องกัน U-POPs"
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เชิญร่วมงานสัมมนา “รีไซเคิลดีไม่มี U-POPs” วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ "Green Scrap Metal Thailand 2020: Today for Tomorrow"
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม