top-button
  1. โครงการฯจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึงความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้บริการเข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่า โครงการฯจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น
  2. โครงการฯจะไม่รับผิดต่อผู้ใช้บริการเว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ หรือในความเสียหายใดๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่า โครงการฯจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น
  3. ข้อมูลที่แสดงในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลที่ได้มาจากหลายแหล่งและนำเสนอตามสภาพ ที่ได้รับจากแหล่งที่น่าจะเชื่อถือได้ แต่ โครงการฯไม่อาจรับรองว่าข้อมูลนั้นถูกต้องหรือสมบูรณ์เพื่อการใช้ประโยชน์ใดๆ ผู้ใช้บริการพึงใช้วิจารณญาณด้วยตนเอง และโปรดทราบว่าบรรดาบทความ ข้อแนะนำ หรือความคิดเห็นใดๆ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์นี้ยังคงเป็นของผู้นำเสนอข้อมูลดังกล่าว มิได้หมายความว่า โครงการฯจะเห็นพ้องหรือยอมรับบทความ คำแนะนำ หรือความคิดเห็นนั้น เว้นแต่จะมีข้อความแสดงโดยชัดแจ้งไว้เป็นอย่างอื่น