top-button
โครงการฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการงาน Sustainability Expo 2023 (SX 2023)
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566

โครงการฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ เผยแพร่ผลงานขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ร่วมกับหน่วยงานสหประชาชาติต่างๆ ในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน Sustainability Expo 2023 (SX 2023) มหกรรมความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17 ข้อ (Sustainable Development Goals :SDGs) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) ในกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน ถึง 8 ตุลาคม 2566

ทั้งนี้ นางคีตา ซับฮาร์วาล ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย พร้อมด้วยนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน อีกทั้ง ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และนายแพทย์ ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการของ UNIDO เพื่อรับทราบกิจกรรมต่างๆ มากมายที่มุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) 9 เพื่อสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นและยั่งยืนยิ่งขึ้น