top-button

มาตรการ และวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

โครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ เพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ใช้บริการจากการถูกทำลาย หรือบุกรุกจากผู้ไม่หวังดี หรือผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล จึงได้กำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ โดยใช้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลขั้นสูง ด้วยเทคโนโลยี Secured Socket Layer (SSL) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัสที่ระดับ 128 bits (128-bits Encryption) ทำให้ผู้ที่ดักจับข้อมูลระหว่างทางไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ต่อได้ โดยจะใช้การเข้ารหัสเป็นหลักในการรักษาความปลอดภัย ของข้อมูล โดยผู้ใช้บริการสามารถสังเกตได้จากชื่อโปรโตคอลที่เป็น https://

เทคโนโลยีเสริมที่นำมาใช้ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

นอกจากมาตรการ และวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยโดยทั่วไปที่กล่าวข้างต้นแล้ว โครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืนยังใช้เทคโนโลยีระดับสูงดังต่อไปนี้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ

  • Firewall เป็นระบบซอฟท์แวร์ที่จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ หรือผู้ที่โครงการฯอนุมัติเท่านั้นจึงจะผ่าน Firewall เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้
  • Cookies เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กซึ่งทำหน้าที่เก็บข้อมูลชั่วคราวที่จำเป็นลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการเพื่อความสะดวกและรวดเร็วใหนการติดต่อสื่อสาร อย่างไรก็ตาม โครงการฯตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี จึงใช้ Cookies เฉพาะในส่วนที่จำเป็นโดยมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเป็นหลัก
  • Auto Log Off เป็นการกำหนดระยะเวลาของการอยู่ในระบบของผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์โครงการฯ โดยปกติผู้ใช้บริการลงชื่อควรออกจากระบบทุกครั้งหลังจากเลิกการใช้งาน ซึ่งในกรณีที่ผู้ใช้บริการลืมออกจากระบบ ระบบจะลงชื่อออกจากระบบให้โดยอัตโนมัติภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ

ข้อแนะนำเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

แม้ว่าโครงการฯจะมีมาตรฐานเทคโนโลยีและวิธีการทางด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างสูงเพื่อช่วยป้องกันการเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่เป็นความลับของผู้ใช้บริการโดยปราศจากสิทธิ์ในการเข้าถึงตามที่กล่าวข้างต้นแล้วก็ตาม แต่เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่าปัจจุบันนี้ยังไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยใดๆที่สามารถปกป้องข้อมูลของผู้ใช้บริการได้อย่างเด็ดขาดจากการถูกทำลายหรือถูกเข้าถึงโดยบุคคลที่ปราศจากสิทธิ์ในการเข้าถึงได้ ดังนั้นผู้ใช้บริการควรปฏิบัติตามข้อแนะนำเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดังต่อไปนี้ด้วย คือ

  • ระมัดระวังการดาวน์โหลดไฟล์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากอินเทอร์เน็ตมาใช้งาน
  • ควรตรวจสอบที่อยู่ของเว็บไซต์ให้ถูกต้องก่อนเข้าใช้บริการเพื่อป้องกันกรณีการปลอมแปลงเว็บไซต์
  • ควรติดตั้งระบบตรวจสอบไวรัสไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ และมีการปรับปรุงให้ระบบตรวจสอบมีความทันสมัยอยู่เสมอ
  • ควรติดตั้งโปรแกรมประเภท Personal Firewall เพื่อป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ เพื่อป้องกันการจู่โจมของผู้ไม่ประสงค์ดี