top-button
โครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืนขอบคุณหน่วยงานพันธมิตรที่ร่วมขับเคลื่อนจนประสบความสำเร็จ
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

วานนี้ (27 พ.ค.27) นายอดิทัต วะสีนนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ให้เกียรติเปิดการสัมมนาสรุปผลการดำเนินโครงการ “Greening the Scrap Metal Value Chain Through Promotion of BAT/BEP to Reduce U-POPs Releases from Recycling Facilities” ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพมหานคร และมอบโล่ขอบคุณให้แก่ผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่

1. นางสาวธีราพร วิริวุฒิกร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ

2. นางสาวรุจยา บุณยทุมานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

3. นายวิโรจน์ โรจน์วัฒนชัย ผู้อำนวยการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

4. นาย คัตซึมาซะ ทันจิ ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด

5. นายอนุวัฒน์ หวังวณิชชากร ผู้อำนวยการ บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

6. นายกิตติศักดิ์ ลัทธิกุล ผู้จัดการ บริษัท ปัญญารักษา จำกัด

7. นายศักดิ์ชัย ลอยฟ้าขจร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ scsc บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

8. นายศิรพัสส์ วัฒนามานนท์ Deputy Vice President บริษัท ไทยฟูโกกุ พานาพลัส ฟาวดรี้ จํากัด

9. นายสุพัฒน์ รัตนศิริวิไล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเม็ททอลอลูมิเนียม จำกัด


ซึ่งภายในงานได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานที่สำคัญ เช่น

·      การพัฒนาร่างกรอบนโยบาย กฎหมาย และสิทธิประโยชน์ เพื่อการจัดการเศษโลหะ อย่างยั่งยืนในประเทศไทย ซึ่งผ่านการระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว

·      การพัฒนาฐานข้อมูลห่วงโซ่อุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะของไทย

·      การพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการรีไซเคิลเศษโลหะ

·      การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในอุตสหากรรมโลหะ กว่า 20 หลักสูตร โดยที่ผ่านมามีผู้เข้ารับการอบรมแล้ว มากกว่า 3,000 ราย

·      การจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติประจำปี ตั้งแต่ปี 2563 เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ U-POPs และเผยแพร่องค์ความรู้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้เข้าร่วมงาน กว่า 200 รายต่อครั้ง

·      การสนับสนุนงบประมาณการลงทุนนำ BAT/BEP ไปใช้จริงในโรงงาน ในอัตราส่วน 6:1 รวม 6 โรงงาน โดยสามารถลดการปลดปล่อย U-POPs ได้ปริมาณ 24.0 g WHO-TEQ ต่อปี ซึ่งเกินกว่าค่าหมาย ที่โครงการกำหนด ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ


หลังจากนั้น โครงการยังได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืนและด้านสิ่งแวดล้อมจากหลากหลายประเทศ มาร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนำ BAT/BEP ไปใช้ปรับปรุงกระบวนการผลิต ความร่วมมือระหว่างประเทศ การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค และการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการเพื่อลดสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานของประเทศต่างๆ ในช่วงของการเสวนาเรื่อง “BAT/BEP in Global Movement” คือ   

•        Mr. Simone Zanolini, Area Energia, Ambiente e Sicurezza CONFINDUSTRIA Brescia อิตาลิ

•        Dr. Pasquale Spezzano, BAT/BEP Expert อิตาลี

•        Dr. Toshiya Shibayanagi, Director of Aluminum Research Center University of Toyama ญี่ปุ่น

•        นายวิโรจน์ โรจน์วัฒนชัย ผู้อำนวยการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

•        Mr. Agustin Harte, Programme Management Officer Secretariat of the Basel, Rotterdam, and Stockholm Conventions

United Nations Environment Programme สวิสเซอร์แลนด์ ผ่านระบบออนไลน์

โดยมี Dr. Carmela Centeno ผู้จัดการโครงการ UNIDO เป็นผู้ดำเนินรายการและกล่าวปิดงานโดยได้ขอบคุณหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการจนประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ที่เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการดำเนินโครงการ และกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกที่สนับสนุนงบประมาณ

ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาฯ ทั้ง On-site และ Online รวมกว่า 200 ราย